UW VEILIGHEID IS HET BELANGRIJKSTEYOUR SAFETY IS THE MOST IMPORTANTSU SEGURIDAD ES LA MÁS IMPORTANTE


We leven in een moeilijke tijd en we willen ons steentje bijdragen in deze situatie. We werken eraan om ervoor te zorgen dat u te allen tijde verbonden blijft. Daarnaast hebben we een reeks specifieke sanitaire maatregelen getroffen, zodat onze installateurs met een maximale veiligheid werken en uw gemoedsrust garanderen. Hier leggen we ze aan je uit. We are living in a difficult time and we want to do our bit in this situation. We are working to ensure you stay connected at all times. In addition, we have taken a series of specific sanitary measures, so that our installers work with maximum safety and guarantee your peace of mind. Here we explain them to you. Estamos viviendo un momento difícil y queremos hacer nuestra parte en esta situación. Estamos trabajando para garantizar que permanezca conectado en todo momento. Además, hemos tomado una serie de medidas sanitarias específicas, para que nuestros instaladores trabajen con la máxima seguridad y garanticen su tranquilidad. Aquí te los explicamos.No contact

Altijd op afstand
De installateur krijgt de instructie om tijdens het hele proces altijd meer dan anderhalve meter verwijderd te blijven van cliënt, elk soort fysiek en vocaal contact wordt beperkt of vermeden.
Wees niet boos als het afstandelijk lijkt: het is in het belang van iedereen.
Always at a distance
The installer is instructed to always remain more than five feet from the client throughout the process, limiting or avoiding any kind of physical and vocal contact.
Don't be angry if it seems aloof: it's in everyone's best interest.
Siempre a distancia
El instalador tiene instrucciones de permanecer siempre a más de cinco pies del cliente durante todo el proceso, limitando o evitando cualquier tipo de contacto físico y vocal.
No se enoje si parece distante: es lo mejor para todos.


Hand

Altijd met handschoenen
De installateur komt bij elk huis met nieuwe handschoenen. Hij beperkt elk contactoppervlak en gooit deze aan het einde van het proces weg van zodra hij de woning heeft verlaten.
Always with gloves
The installer comes with new gloves at every home. He limits any contact area and discards it at the end of the process as soon as he leaves the home.
Siempre con guantes
El instalador viene con guantes nuevos en cada hogar. Limita cualquier área de contacto y la descarta al final del proceso tan pronto como sale de la casa.


Mask

Altijd met mondmasker
Zoals met de handschoenen gebruikt de installateur steeds een nieuwe mondmasker en gooit deze aan het einde van de installatie weg van zodra hij de woning verlaat.
Always with a mouth mask
As with the gloves, the installer always uses a new mask and throws it away at the end of the installation as soon as he leaves the house.
Siempre con mascarilla
Al igual que con los guantes, el instalador siempre usa una nueva máscara y la tira al final de la instalación tan pronto como sale de la casa.


Hand wash

Propere handen
Voor en na elke installatie zal de installateur zijn handen wassen met hydroalcoholische gel die hij steeds bij zich draagt (min. 60% alcohol)
Clean hands
Before and after each installation, the installer will wash his hands with hydroalcoholic gel that he always carries with him (min. 60% alcohol)
Manos limpias
Antes y después de cada instalación, el instalador se lavará las manos con gel hidroalcohólico que siempre lleva consigo (mínimo 60% de alcohol)


WAT TE DOEN ALS IK SYMPTOMEN HEB?WHAT TO DO IF I HAVE SYMPTOMS?¿QUÉ HACER SI TENGO SÍNTOMAS?
Als u een afspraak hebt om de installatie uit te voeren en er is iemand in huis met symptomen van Covid-19, is het belangrijk dat u ons dit vooraf meldt (822 250 054). Voor uw veiligheid en die van de installateur zullen we de afspraak moeten uitstellen. Wij nemen terug contact op na de 15 dagen, zoals beschreven in de gids van het Ministerie van Volksgezondheid. If you have an appointment to perform the installation and there is someone in the house with symptoms of Covid-19, it is important that you notify us in advance (822 250 054). We will have to postpone the appointment for your safety and that of the installer. We will contact you after 15 days, as described in the guide of the Ministry of Health. Si tiene una cita para realizar la instalación y hay alguien en la casa con síntomas de Covid-19, es importante que nos notifique con anticipación (822 250 054). Tendremos que posponer la cita por su seguridad y la del instalador. Nos pondremos en contacto con usted después de 15 días, como se describe en la guía del Ministerio de Sanidad.